CRUISING FRIENDS
 

   

         s/v Bali Ha'i III         s/v Manana's renaming ceremony to s/v Strider        s/v By Chance
 

     s/v C'est le Vie                                     s/v Ventana                          s/v Dirty Dottie
 

 

    s/v Odyssey of Canada                           s/v Djarrka                                   s/v Kiwi Kiwi
 

           s/v Argonauta                          s/v Final Straw                                   s/v Mobisle
 

   

     s/v Different Worlds                         s/v Hi Lo Yo                                         s/v Icicle
 

NEXT